Trang chủGiới thiệu Hướng dẫn Số: 3499 v/v triển khai NĐ của Chính phủ về công tác TĐ-KT

BỘ NỘI VỤ

Số: 3499/BNV-TCBC

V/v: Triển khai thực hiện NĐ của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác TĐ-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

                   Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi:    - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

       - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

       - Các Tổng công ty nhà nước.

 Ngày 4/10/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Nghị định đã quy định rõ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổng công ty nhà nước. Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành địa phương và các tổng công ty nhà nước căn cứ vào các quy định tại Nghị định này, khẩn trương triển khai việc thành lập tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ công chức để có thể đảm nhận được nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần lưu ý một số điểm sau:

1. Về tổ chức thuộc các Bộ, ngành và Ban thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

a/ Ở các Bộ, ngành Trung ương, căn cứ vào khối lượng công việc, yêu cầu quản lý về công tác thi đua, khen thưởng và đủ tiêu chí thành lập Vụ theo mục a khoản 1 điều 2 của Nghị định thì xây dựng đề án, đồng gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức này do Thủ trưởng các Bộ, ngành quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại điều 3 Nghị định 122/2005/NĐ-CP Chính phủ.

b/ Ở các địa phương, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ban thi đua - khen thưởng ở tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thi đua - khen thưởng theo quy định tại điều 3 Nghị định 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ và cơ cấu tổ chức theo quy định tại điều 5 Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ở địa phương có cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng nay chuyển giao bộ máy biên chế và nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng về Ban thi đua - khen thưởng để thống nhất đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Về biên chế

Trên cơ sở rà soát số cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng hiện có và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, đặc điêm công việc, các Bộ, ngành, địa phương xác định số biên chế trong đó có số biên chế cần bổ sung theo vị trí công việc mới và có văn bản đề nghị bổ sung biên chế gửi Bộ nội vụ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc triển khai thành lập tổ chức và xác định biên chế làm công tác thi đua, khen thưởng, các Bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 31/12/2005.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, TCBC

BỘ TRƯỞNG

 

 

            Đỗ Quang Trung

 

           

 

 

In bài viết Trở lại
 
Tìm kiếm
Trang liên kết
Trở về đầu trang

ngoi sao ngoi sao may man ngoisaomayman mua ban rao vat dang tin rao vat mua ban truc tuyen me va be album anh cua be ngôi sao ngôi sao may mắn ngoisaomayman mua bán rao vặt đăng tin rao vặt mua bán trực tuyến mẹ và bé album ảnh của bé

Bản quyền thuộc về Ban biên tập Trang vàng Thi đua Khen thưởng Việt Nam
Công ty Cổ phần Thông tin và Phát hành Báo chí Quốc gia

Địa chỉ: Tòa nhà 9/31, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: 043. 759 2318 |  Fax: 043. 759 2324 | Hòm thư: trangvangtdkt@gmail.com

Phát triển bởi hcviet.com