Trang chủGiới thiệu Lập hồ sơ thi đua

HỒ SƠ THI ĐUA

Mẫu :  Đăng ký thi đua đầu năm học

 

…….. …………………………………....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 20...-20...

1. Cá nhân:

Stt

Ông (bà)

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Đăng ký thi đua khen thưởng

Thi đua

Khen thưởng

1

Ông

Nguyễn Văn A

Hiệu trưởng trường THPT ....

CSTĐ cấp tỉnh

 

 

Lê Thị B

Phó Hiệu trưởng trường THPT

CSTĐCS

Bằng khen UBND tỉnh

2. Tập thể:

    - Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến

    - Hình thức khen thưởng: Bằng khen Bộ GD&ĐT, Bằng khen UBND tỉnh...

                                                                      Ngày       tháng       năm

                                                                           Thủ trưởng đơn vị

 
 
 


     Mẫu: Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm                                          

 

…….. …………………………………....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC 20...-20...

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Đăng ký DHTĐ

Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Môn

1

Lê Thị B

Giáo viên

CSTĐCS

Ứng dụng công nghệ thông tin trong bài kiểm tra trắc nghiệm ....

 

                                                                            Ngày       tháng       năm

                                                                                 Thủ trưởng đơn vị

* Ghi chú:

    - Danh sách cá nhân đăng ký DHTĐ sắp xếp theo thứ tự: CSTĐ cấp tỉnh, CSTĐ cơ  sở, LĐTT trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cở chữ 14, in thường.

    - Danh sách đăng ký đề tài SKKN dành cho những cá nhân đăng ký CSTĐ cấp tỉnh và CSTĐ cơ sở và ghi theo thứ tự: CSTĐ cấp tỉnh -> CSTĐ cơ sở

  -Hai danh sách gửi về Thi đua Sở bằng văn bản chính thức (có dấu đỏ) và bằng thư điện tử theo địa chỉ: velt@thuathienhue.edu.vn trước ngày 8/10/hàng năm .

    B. Hồ sơ đề nghị thi đua cuối năm học (nộp từ 01 đến 6/6 hàng năm)


     a. Hồ sơ đề nghị Công nhân danh hiệu thi đua của đơn vị

      + Mẫu 1. Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng năm học :

 

…….. ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            ngày……..….tháng………..năm 200……

TỜ TRÌNH

về việc: đề nghị xét tặng thi đua khen thưởng năm học : . . . .  .

                                     Kính gửi:    Sở  Giáo dục và Đào tạo           

            - Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;

  - Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP Hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng;   

- Căn cứ vào thành tích của tập thể, cá nhân và biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường ngày:         

Trường (đơn vị):       đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét công nhận và trình cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân sau:

 1. Tập thể: + Danh hiệu thi đua:  . . . . . . . . . . .

        + Khen thưởng: . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Cá nhân: - Danh hiệu thi đua:    * Lao động tiên tiến:             người.( tỷ lệ %)

                                    Trong đó:     * Chiến sĩ thi đua cơ sở:        người.( tỷ lệ %)

                                                         * Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:    người.( tỷ lệ %)

                     - Khen thưởng: Ghi số người được đề nghị xét tặng Giấy khen, Bằng khen các cấp

         ( Có danh sách và bản thành tích kèm theo) 

TM.Công đoàn                                  TM.Đảng uỷ                       Thủ trưởng đơn vị

        Chủ tịch                                     Bí thư                               Hiệu trưởng

 (ký tên, đóng dấu)                   (ký tên, đóng dấu)                 (ký tên, đóng dấu)

 
 
        Lưu ý: Không đề nghị công nhận DHTĐ cấp tổ.

                  

+ Mẫu 2.Biên bản họp Hội đồng thi đua

 

…….. ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         ngày……..….tháng………..năm 200….

Trích biên bản họp hội đồng thi đua – khen thưởng

1-Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị:

...................................................................................................................................................

2- Chủ toạ phiên họp và các thành viên (đầy đủ họ tên, chức vụ)

...................................................................................................................................................

3- Nội dung cuộc họp:  

...................................................................................................................................................

4- Bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu (số phiếu/tổng số phiếu) của từng trường hợp

     A. Tập thể:

Số phiếu/

tổng số phiếu

Tỷ lệ

%

Hình thức khen thưởng

Số phiếu/

tổng số phiếu

Tỷ lệ

%

15/16

93,6%

Bằng khen Bộ GD&ĐT

7/16

43,7%


  B. Cá nhân

stt

Họ và tên

Chức vụ

Danh hiệu thi đua

Số phiếu/

tổng số phiếu

Tỷ lệ

%

Khen thưởng

Số phiếu/

tổng số phiếu

Tỷ lệ

%

1

Lê Văn B

Giáo viên

CSTĐCS

15/16

93,6%

Bằng khen BGD&ĐT

12/16

75%

5- Kết luận của chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng:

a.Tập thể: + Danh hiệu thi đua:  . . . . . . . . . . .

      + Khen thưởng: . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Cá nhân: - Danh hiệu thi đua:            * Lao động tiên tiến:                        người.( tỷ lệ %)

                                    Trong đó:           * Chiến sĩ thi đua cơ sở:                  người.( tỷ lệ %)

                                                               * Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:              người.( tỷ lệ %)

- Khen thưởng: Ghi số người được đề nghị xét tặng Giấy khen, Bằng khen các cấp  

               (danh sách kèm theo)

                    Thư ký                                                                    Chủ tịch hội đồng

                    (ký tên)                                                                    (ký tên, đóng dấu)                

 

 

      + Mẫu 3. Danh sách đề nghị công nhận thi đua khen thưởng

 

…….. ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        ………, ngày…….tháng……..năm 200….

 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC....

I. Cá nhân:

Stt

Ông, bà

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Danh hiệu

 thi đua

Số phiếu bầu

Hình thức khen thưởng

Số phiếu bầu

1

Ông

Lê Văn B

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn X

CSTĐ cấp tỉnh

15/16

Bằng khen TTCP

13/16

 

Ông

Trần Văn C

Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn X

CSTĐ cơ sở

16/16

Bằng khen UBND tỉnh

12/16

 

Hồ Thị H

Giáo viên trường THPT Nguyễn Văn X

LĐTT

14/16

 

 

 2. Tập thể: - Tập thể Lao động tiên tiến/Tập thể Lao động xuất sắc

                    -  Bằng khen của UBND tỉnh/Bằng khen Bộ GD&ĐT

                                                                  Thủ trưởng đơn vị

 
 
  Lưu ý: Danh sách ghi theo trật tự:  CSTĐ cấp tỉnh->CSTĐ cơ sở->LĐTT, số phiếu cao trước, thấp sau và bằng chữ in thường. Không ghi vào danh sách những người được công nhận LĐTT 1 học kỳ, HTNV...

 
 
 


Mẫu Báo cáo thành tích


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mẫu số 1. Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ Thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1).

 


ĐƠN VỊ:(PGD&ĐT, đơn vị trực thuộc)

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          Tỉnh (thành phố), ngày…... tháng… năm….

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng… (2)

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:

1- Đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt).

- Địa điểm trụ sở chính:

- Quá trình thành lập:

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ sở vật chất: (3).

2- Chức năng, nhiệm vụ: những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận).

II- Thành tích đạt được:

1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại luật thi đua, khen thưởng,  nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của chính phủ

Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4).

2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5).

4- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn):

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6).

Năm học

Hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt

Số Quyết định, ngày cấp

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp                         Thủ trưởng đơn vị

            nhận xét, xác nhận                                               (ký, đóng dấu)

               (ký, đóng dấu)                                           

Xác nhận của cấp trình khen

                                                     (ký, đóng dấu)

Ghi chú:

 

- (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với huân chương sao vàng; 05 năm đối với huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Độc lập, huân chương Quân công, huân chương Bảo vệ tổ quốc, huân chương Lao động, huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 01 năm đối với cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

- (3: Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…)

- (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị ), ví dụ:

+ Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); việc  thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động…

             + Đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy…Báo cáo thành tích đề nghị công nhận TTLĐXS thì phải ghi rõ: 100% hoàn thành nhiệm vụ, >70% LĐTT, Có CSTĐ, không ai bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên..; báo cáo đề nghị. Cờ Thi đua Chính phủ phải khai nổi bật thành tích trong năm học đề nghị tặng cờ (có so sánh với năm học trước). Kết thúc báo cáo phải có câu “là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối, ngành ....năm.... được UBND tỉnh đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ năm ...” ; đối với đơn vị đề nghị Cờ thi đua cấp Tỉnh, kết thúc báo cáo thành tích phải có câu: “là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối, ngành ....năm...)

                + Đối với bệnh viện: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám miễn phí;chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến,  áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội)…

- (5): Việc thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện…

- (6): Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

___________________

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mẫu số 2. Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (cho cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị) (1).

 


ĐƠN VỊ: (PGD&ĐT, đơn vị trực thuộc)

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng… (2)

 I- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:                                   Bí danh (nếu có):                          Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................

- Quê quán (3):.............................................................................................................

- Nơi thường trú:..........................................................................................................

- Đơn vị công tác:.........................................................................................................

- Chức vụ hiện nay:......................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...............................................................................

- Ngày vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác các đoàn thể):

......................................................................................................................................

- Quá trình công tác (4):...............................................................................................

- Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:......................................

II- Thành tích đạt được:

1- Sơ lược thành tích của đơn vị (5):...........................................................................

2- Thành tích đạt được của cá nhân (6):.......................................................................

- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:......................................................

- Thành tích đạt được:..................................................................................................

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (7)                   

Năm học

Hình thức thi đua, khen thưởng đã đạt

Số Quyết định/ ngày ký

 

 

 

                             Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị                                    Người báo cáo thành tích

                         (ký, đóng dấu)                                                             (ký, ghi rõ họ và tên) 

 Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

                  Ghi chú:

- (1): Báo cáo thành tích 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

- (3): Đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

- (4): Nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính.

- (5): Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh báo cáo thêm việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (có xác nhận của cục thuế tỉnh, thành phố nơi đơn vị có trụ sở chính).

- (6): Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).

- (7): Nêu các hình thức khen thưởng đã được đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

+ Ghi rõ quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị  đối với huân chương lao động hạng ba, 06 năm đối bằng khen của thủ tướng chính phủ vv...

+ Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”: ghi rõ thời gian 02 lần liên tục được phong tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở ” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận.

+ Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

Mẫu 3. báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (hoặc truy tặng) huân chương cho cán bộ có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng.

ĐƠN VỊ: (PGD&ĐT, đơn vị trực thuộc)

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…

BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Đề nghị tặng thưởng (truy tặng) huân chương…(1)

I- Sơ lược lý lịch cá nhân:

 - Họ và tên:                                     Bí danh (2):                      Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................

- Quê quán (3):.............................................................................................................

- Nơi thường trú: .........................................................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần):

......................................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:.........................................................................

- Ngày, tháng, năm vào đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể):.............

- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần):.....................................................................................                      II- Tóm tắt quá trình công tác:

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá tóm tắt thành tích quá trình công tác (4)

 

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

 

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể)

 

 

 

Đơn vị công tác

 

Số năm, tháng giữ chức vụ

 

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (5)

IV- Kỷ luật (6)                                                                                                      

           Xác nhận của thủ trưởng                                                      Người báo cáo (8)

           đơn vị quản lý cán bộ (7)                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)

                     (ký, đóng dấu)                                                      

 Xác nhận của cấp trình chính phủ

(ký, đóng dấu)

ghi chú:

- (1): ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

- (2): trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng.

- (3): đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới.

- (4): đối với trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần).

 đánh giá tóm tắt thành tích đạt được của đơn vị quản lý trong quá trình công tác đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- (5): nêu các hình thức khen thưởng (từ bằng khen trở lên) đã được đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng và nội dung thành tích (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- (6): ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có).

            - (7): đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại nơi cư trú.

             đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do ban tổ chức tỉnh uỷ hoặc thành uỷ xác nhận.

            - (8): đối với cán bộ đã từ trần: đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ trần) thì cán bộ được giao nhiệm vụ lưu giữ hồ sơ có trách nhiệm tóm tắt quá trình công tác (ghi rõ họ, tên, chức vụ người tóm tắt quá trình công tác).

______________


Mẫu số 4. Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới (1).

ĐƠN VỊ: (PGD&ĐT, đơn vị trực thuộc)

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng … (2)

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị:

1- Đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị:

- Địa điểm trụ sở chính:

- Quá trình thành lập:

- Cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cơ sở vật chất (3):

- Tổ chức đảng, đoàn thể:

- Những đặc điểm chính của đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:

         2- Chức năng nhiệm vụ được giao: chức năng, nhiệm vụ chính được giao hoặc đảm nhận.

II- Thành tích đạt được:

1- Nêu rõ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (về năng suất, chất lượng, hiệu quả hoặc lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…) (4).

2- Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu (5).

3- Các nhiệm vụ khác (6).

III- Các hình thức đã được khen thưởng (7)

   Xác nhận của đơn vị cấp trên                                                       Thủ trưởng đơn vị

             (ký tên, đóng dấu)                                                                   (ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của cấp trình chính phủ

         (ký tên, đóng dấu)

 Ghi chú:

- (1): báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ báo cáo thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất hoặc thành tích đặc biệt khác).

- (2): ghi danh hiệu đề nghị (anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).

- (3): đối với đơn vị sản xuất kinh doanh nêu rõ tình hình tài chính: tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…)

- (4): nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại khoản 2, điều 43 (đối với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân); khoản 2, điều 44 (đối với anh hùng lao động) - nghị định số 121/2005/nđ-cp của chính phủ). thống kê việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây (có so sánh với các năm trước); ví dụ:

+ các tiêu chí cơ bản đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố), quốc gia; số giáo viên giỏi cấp quận ( huyện, thị xã), tỉnh (thành phố), quốc gia; số đề tài, sáng kiến cải tiến công tác giảng dạy…

+ đối với bệnh viện: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám miễn phí; chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, số sáng kiến áp dụng khoa học kỹ  thuật trong khám, chữa bệnh…

+ đối với đơn vị sản xuất kinh doanh: tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân, số sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế; phúc lợi xã hội; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); việc  thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động…

- (5): nêu các biện pháp để đạt thành tích dẫn đầu trong đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học.. mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ngành, địa phương được nhân dân và cấp có thẩm quyền công nhận.

- (6): việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống cháy, nổ; các hoạt động xã hội, từ thiện…

- (7): nêu các hình thức khen thưởng (từ bằng khen trở lên) đã được đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

________________

 

Mẫu số 5. báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu anh hùng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới (1).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


tỉnh (thành phố), ngày…..tháng….năm…

Báo cáo thành tích

Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu anh hùng…(2)

I- Sơ lược đặc điểm cá nhân:

1- Sơ lược lý lịch:

- Họ và tên:                                Bí danh                          Giới tính

- Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................

- Quê quán: (3).............................................................................................................

- Nơi thường trú:..........................................................................................................

- Chức vụ, đơn vị công tác (hoặc trước khi hy sinh, từ trần):......................................

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:.........................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:...............................................................................

- Ngày, tháng, năm vào đảng chính thức (hoặc ngày tham gia đoàn thể):

......................................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần):...................................................................

2- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

II- Thành tích đạt được:

1- Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…) (4):

2- Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, chiến đấu, phục vụ chiến đấu (5):

3- Thực hiện các nhiệm vụ khác (6):

III- Các hình thức khen thưởng (7)

          Xác nhận của thủ trưởng đơn vị                                                    Người báo cáo (8)

                       (ký tên, đóng dấu)                                                               (ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của cấp trình chính phủ

(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất).

- (2): ghi rõ danh hiệu đề nghị nhà nước phong tặng (anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).

- (3): đơn vị hành chính: xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố thuộc trung ương) theo địa danh mới.

- (4): nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại khoản 1, điều 43 hoặc khoản 1, điều 44 - nghị định số 121/2005/nđ-cp ngày 30/9/2005 của chính phủ.

  + đối với lãnh đạo đơn vị cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị; thống kê các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây (có so sánh với các năm trước nhằm làm rõ vai trò của cá nhân đối với tập thể).

- (5): nêu các biện pháp để đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu…) có ý nghĩa chính trị, xã hội đối với bộ, ngành, địa phương, được quần chúng nêu gương học tập và cấp có thẩm quyền công nhận.

- (6): gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định nơi cư trú; phẩm chất đạo đức, tác phong, xây dựng gia đình văn hoá; tham gia các phong trào thi đua; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hoạt động xã hội, từ thiện…

- (7): nêu các hình thức khen thưởng (từ bằng khen trở lên) đã được đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết đinh, ngày, tháng năm ký quyết định).

- (8): đối với cá nhân đã hy sinh (từ trần): ghi rõ họ, tên, chức vụ người viết báo cáo.

______________


Mẫu số 6. Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của thủ tướng chính phủ, bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo (cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất).

ĐƠN VỊ: (PGD&ĐT, đơn vị trực thuộc)

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng… (1)

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị (2)

 - Tên đơn vị đề nghị khen thưởng:

- Địa điểm trụ sở chính:

  II- Thành tích đạt được:

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc, đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…)

            Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp          Thủ trưởng đơn vị (3)

                nhận xét, xác nhận                                                               (ký,  đóng dấu)

                    (ký,  đóng dấu)                          

Xác nhận của cấp trình khen

(ký,  đóng dấu)

Ghi chú:

  - (1): ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

- (2): đối với cá nhân ghi rõ: họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán, nơi thường trú; nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác…

- (3): đối với cá nhân: ký và ghi rõ họ, tên.

_______________

 

Mẫu số 7. Báo cáo thành tích tập thê hoặc cá nhân đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề.

ĐƠN VỊ: (PGD&ĐT, đơn vị trực thuộc)

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                      Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng… (1)

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị (2)

- Tên đơn vị đề nghị khen thưởng:

- Địa điểm trụ sở chính:

 II- Thành tích đạt được:

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua….

   Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp                          Thủ trưởng đơn vị (3)

            nhận xét, xác nhận                                                 (ký, đóng dấu)

                (ký,  đóng dấu)                                              

Xác nhận của cấp trình khen

                                                   (ký, đóng dấu)

 
     Ghi chú:

  - (1): ghi hình thức đề nghị khen thưởng. chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị thủ tướng chính phủ tặng thưởng cờ thi đua của chính phủ, bằng khen của thủ tướng chính phủ hoặc trình thủ tướng chính phủ đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng huân chương.

- (2): đối với cá nhân ghi rõ: họ và tên (bí danh), ngày tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác…

- (3): đối với cá nhân: ký và ghi rõ họ, tên.

 


Mẫu số 8. báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng huân chương hữu nghị, huy chương hữu nghị, huân chương lao động, bằng khen của thủ tướng chính phủ  (cho tập thể, cá nhân người nước ngoài).

    

ĐƠN VỊ: (PGD&ĐT, đơn vị trực thuộc)

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị tặng thưởng… (1)

I- Sơ lược đặc điểm, tình hình:

- Tên đơn vị (cá nhân) đề nghị khen thưởng (2):

- Quốc tịch:  

- Trụ sở chính tại việt nam (nếu đơn vị, cá nhân làm việc tại việt nam).

- Cơ sở thành lập, cơ cấu tổ chức:

- Lĩnh vực hoạt động:                               

II- Thành tích đạt được:

- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp của tập thể (cá nhân) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của bộ, ngành, địa phương hoặc đối với đất nước Việt Nam (3).

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật việt nam (nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục tập quán…) và các hoạt động từ thiện, nhân đạo...

          - Những đóng góp trong việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa việt nam và các nước trên thế giới… 

- Phương hướng hoạt động những năm tới:

III- Các hình thức khen thưởng đã được nhà nước việt nam ghi nhận:

    Xác nhận của đơn vị phối hợp hoạt động (4)                 Đại diện đơn vị

              (ký tên, đóng dấu)                                                 (ký tên, đóng dấu)

xác nhận của cấp trình khen thưởng (5)

(ký, đóng dấu

Ghi chú:    

- (1): ghi hình thức đề nghị khen thưởng.

- (2): đối với cá nhân ghi rõ các thông tin cá nhân: họ và tên, năm sinh, giới tính, quốc tịch, đơn vị, chức vụ, trình độ chuyên môn...

- (3): đối với công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh cần thống kê kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 03 năm, 05 năm (tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng).

- (4): đối với các công ty liên doanh với việt nam.

- (5): đối với cá nhân người nước ngoài chỉ xét, đề nghị khen thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc kết thúc giai đoạn công tác tại việt nam.

Mẫu:  Tóm tắt báo cáo thành tích

Lưu ý:

-Nội dung: Như bản Báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân, nhưng chỉ ghi tóm tắt những nội dung chính và những số liệu cần thiết để minh họa,  gọn trong 2-3 trang.Phần “Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận” phải ghi đầy đủ

         - Phần hình thức:

              + Không ghi: phần quốc hiệu, không ký tên, đóng dấu cuối văn bản

         - Bản Tóm tắt báo cáo thành tích chỉ dùng khi được khen thưởng từ Bằng khen Chính phủ trở lên

  - Mẫu số 9.  Sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

…….. ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ......, Ngày   tháng     năm 2010

                  SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT

 Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Tên SKKN:

I. Sơ lược lý lịch

- Họ và tên:                                  Bí danh:                           Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................

- Quê quán:...................................................................................................................

- Nơi thường trú:..........................................................................................................

- Đơn vị công tác:.........................................................................................................

- Chức vụ hiện nay:......................................................................................................

- Trình độ chuyên môn:................................................................................................

- Những khó khăn thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ:..................................................

II. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: Nêu tóm tắt tình hình đơn vị, những thuận lợi khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ

III. Mục đích, yêu cầu của sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

IV. Những giải pháp chính của sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

V. Nêu dự đoán kết quả và những ảnh hưởng có sức lan tỏa trong phạm vi toàn tỉnh mà  sáng kiến cải tiến kỹ thuật có thể mang lại.

VI. Kết luận

              Hội đồng xét sáng kiến                                               Người viết sáng kiến

         của đơn vị xác nhận, xếp loại                                          (Họ và tên, Chữ ký)

Kết quả thẩm định

của Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm sở Giáo dục và Đào tạo

HƯỚNG DẪN THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   A. Thẩm định:

I.       Điều kiện: Các SKKN phải đảm bảo 2 điều kiện sau:

   1. Vấn đề đặt ra mang tính cải tiến, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục, phục vụ…có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở địa phương.

   2. SKKN được thực hiện có hiệu quả trong năm học hoặc đã được áp dụng trong những năm học trước nhưng chưa được công bố.

II.  Nội dung: - SKKN có giá trị ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục, phục vụ…

                          - Phạm vi  áp dụng SKKN càng rộng rãi càng có giá trị (ở 3 mức độ: tỉnh, huyện, cơ sở)

III. Hình thức:

   - Văn bản: Đảm bảo cấu trúc của một SKKN: rõ ràng, chặt chẽ, khoa học ( với các nội dung chính như sau: 1. Đặt vấn đề. 2. Giải quyết vấn đề: Thực trạng. Những sáng kiến, giải pháp khắc phục. Kết quả. Kinh nghiệm đúc rút. 3. Kết luận)

   - Trình bày: Hình thức nghiêm túc. Diễn đạt: rõ ràng, mạch lạc

IV. Biểu điểm:

1.                Nội dung: Tuỳ theo vào giá trị của SKKN và phạm vị áp dụng (tỉnh, huyện, cơ sở), khung điểm tối đa đến 7điểm

2.                Hình thức: Tuỳ theo hình thức trình bày, cách thức diễn đạt, khung điểm tối đa đến 3 điểm.

3.                Điểm làm tròn lên đến 0,5 cho toàn bài và cuối cùng quy thành các loại:

A: 9-10 điểm

B: 7-8,5 điểm

C: 5-6,5 điểm

Không đạt: dưới điểm 5

B. Cách thức tiến hành:

                - Mỗi SKKN phải được thông qua ở tổ chuyên môn và được HĐ khoa học ( HĐ thẩm định SKKN) cơ sở đánh giá, xếp loại, ghi vào cuối văn

 

Lưu ý:  - Tên đề tài phải cụ thể, rõ ràng, mang tính khẳng định, không chung chung. (Tên đề tài không nên bắt đầu: Tại sao...?, Thử tìm hiểu..., hoặc tên đề tài khi đọc lên không biết của môn nào, lĩnh vực nào?)

        - SKKN đạt từ loại B trở lên mới đủ điều kiện để xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh .

             - Phải chừa đủ số dòng, trang cuối văn bản để HĐ xét SKKN các cấp ghi nhận xét, xếp loại, ký tên, đón dấu.

           - Các SKKN mà người viết không ký, không có đánh giá, xếp loại của HĐKH cơ sở thì không đủ điều kiện để thẩm định.

SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI BIỄU MẪU PHẢI NỘP

Stt

Hồ sơ

Số  bản phải nộp

Thời gian nộp

1

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hồ sơ xét tặng Kỉ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục

 

 

1-6/10 hàng năm

 

- Công văn đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” của đơn vị cơ sở và của phòng GD&ĐT

1

 

 

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân công tác trong ngành giáo dục;

1

 

 

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân công tác ngoài ngành giáo dục;

3

 

 

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân của người nước ngoài;

3

 

 

- Danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương

1 (+mail)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  2    

Hồ sơ thi đua khen thưởng hàng năm:

 

 

 

   a. Hồ sơ đăng ký thi đua

 

 

 

Danh sách đăng ký thi đua khen thưởng

1 (+mail)

Trước 8/10 hàng năm

 

Danh sach đăng ký sáng kiến kinh nghiệm

1 (+mail)

 

 

b. Hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng

 

 

 

Tờ trình đề nghị thi đua khen thưởng

 

 

 

Trích Biên bản họp hội đồng thi đua – khen thưởng

 

 

 

- Danh sách đề nghị thi đua khen thưởng

 

 

 

  c. Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng:

 

 

 

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng thưởng

  + Huân chương

  + Bằng khen, cờ thi đua của chính phủ;

  + Cờ thi đua, bằng khen của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

  +Cờ thi đua, bằng khen của Tỉnh, tập thể LĐ xuất sắc

  +Tập thể lao động tiến tiến,

Đóng bìa

6

6

3

 

3

1

 

 

- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng:

 + Huân chương;

 + Bằng khen của thủ  tướng chính phủ;

 + Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc;

 + Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

 + Chiến sĩ thi đua cơ sở;

 + Bằng khen của UBND tỉnh;

 + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đóng bìa

6

6

6

3

1

3

3

 

 

d. Sáng kiến kinh nghiệm

  + Dành cho danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

  + Dành cho danh hiệu CSTĐ cơ sở

 

3 (tỉnh)

1 (cơ sở)

 In bài viết Trở lại
 
Tìm kiếm
Trang liên kết
Trở về đầu trang

ngoi sao ngoi sao may man ngoisaomayman mua ban rao vat dang tin rao vat mua ban truc tuyen me va be album anh cua be ngôi sao ngôi sao may mắn ngoisaomayman mua bán rao vặt đăng tin rao vặt mua bán trực tuyến mẹ và bé album ảnh của bé

Bản quyền thuộc về Ban biên tập Trang vàng Thi đua Khen thưởng Việt Nam
Công ty Cổ phần Thông tin và Phát hành Báo chí Quốc gia

Địa chỉ: Tòa nhà 9/31, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: 043. 759 2318 |  Fax: 043. 759 2324 | Hòm thư: trangvangtdkt@gmail.com

Phát triển bởi hcviet.com